Materialöversyner

Vill du spara pengar och minska ditt företags koldioxidutsläpp?

Låt göra en materialöversyn med hjälp av Business Finland översynsfinansiering. Vi finansierar 50 procent av kostnaderna för ett översynsprojekt, det vill säga upp till 15 000 euro per översyn.

Materialöversynen kartlägger hur mycket ditt företag skapar svinn, kostnaden för svinnet och hur det kan minskas. En materialeffektiv drift förbättrar konkurrenskraften, minskar koldioxidutsläppen och betyder konkret ansvarsfullhet.

För vem?

En materialöversyn som verkställs med hjälp av vår översynsfinansiering lämpar sig för företag inom olika industrier som vill förbättra konkurrenskraften och vidta konkreta och ansvarsfulla åtgärder. Finansieringen för materialöversyn är tillgänglig för små och medelstora företag (small cap), mindre storföretag (mid cap) och storföretag (large cap).

En materialöversyn förutsätter att

 • företaget bedriver produktions- och affärsverksamhet.
 • företaget har en genuin vilja att utveckla verksamheten i en riktning som ger inbesparingar med tanke på kostnader och naturresurser.
 • företagets ekonomi är i skick, och företagets andel av finansieringen säkerställs innan översynen verkställs.
 • det är en översynsexpert som gått Motivas utbildning som utför materialöversynen enligt en fastställd översynsprocedur och rapportering.
 • företaget klarar av att ge översynsexperten tillräckligt noggranna uppgifter om bokföring och rapporteringssystem när det gäller produktion och materialanvändning.
 • företaget är tillräckligt engagerat i att delta i översynen i syfte att uppnå bästa resultat.

Vad?

En materialöversyn som genomförs med hjälp av översynsfinansiering är ett bra verktyg när man vill

 • öka sin förståelse för och sina kunskaper om svinn och sidoströmmar
 • veta hur mycket svinn och sidoströmmar kostar
 • hitta metoder för att minska svinn och använda sidoströmmar mer effektivt
 • utveckla nya mätinstrument och ledarskapsverktyg liksom uppföljningen
 • förbättra kompetensen och engagemanget inom hela organisationen när det gäller att ständigt förbättra liksom uppnå de gemensamma målen.

Materialöversynen genomförs enligt en systematisk modell som Motiva har utvecklat. Materialöversynerna utförs av översynsexperter som har deltagit i Motivas utbildning.

Materialöversynen kan gälla en hel produktionsanläggning, en eller flera produktionslinjer, produktionsprocesser eller produkter. Flera materialöversyner kan göras i samma företag.

Mer information om materialöversyner och de företag som utför sådana översyner finns på Motivas webbplats

Fördelar

Ett materialöversynprojekt gör det möjligt att hitta flaskhalsar för materialeffektivitet, öka organisationens förståelse för materialflöden och svinn samt hitta sätt att förbättra materialeffektivitet.

En extern expert medför nya perspektiv med tanke på utveckling och gör det möjligt för företaget att ta hela sin kompetens i bruk.

De inbesparingar som en materialöversyn potentiellt kan tillföra är i regel minst 3 procent av omsättningen. Dessutom ger översynen inbesparingar med tanke på miljön och naturresurser eftersom avfall och användningen av råmaterial minskar.

En materialöversyn är en konkret och ansvarsfull åtgärd. Resultaten kan användas för att bygga upp och upprätthålla ett miljösystem.

Mer information om resultat från tidigare materialöversyner finns på Motivas webbplats.

Vem inte?

Business Finlands finansiering för materialöversyn kan inte beviljas

 • företag som saknar fortlöpande, lönsam affärsverksamhet.
 • företag som har betalningsstörningar.
 • företag inom en bransch som man inte kan bevilja finansiering i form av de minimis-stöd (jordbrukets primärproduktion, fiske och vattenodling).
 • företag som är del av bolag eller koncern där de minis-kvoten överskrids.
 • åländska företag.
 • företag som har skatteskulder.
 • företag som inte har skött sina tidigare lån från Tekes/Business Finland.
 • företag som inte finns med i förskottsuppbördsregistret.
 • företag med rating Alfa sämre än A.

Vad finansieras?

Business Finland finansierar materialöversyner som genomförs enligt Motivas modell.

Finansieringen gäller arvode för en extern översynsexpert, som har deltagit i Motivas utbildning, liksom andra kostnader som denne har i samband med materialöversynen (t.ex. resekostnader).

När det gäller finansiering av materialöversynen kan förutom översynsexpertens kostnader en kalkylmässig ökning på högst 20 procent för övriga kostnader godtas. Till övriga kostnader hör sådana kostnader för arbete, resor, material och förnödenheter som det granskade företaget har och som knyter an till genomförandet av översynen. Dessa kostnader behöver inte uppdelas.

Business Finlands finansiering står för 50 procent av materialöversynens totalkostnader. I totalkostnaderna ingår översynsexpertens kostnader (moms 0 %) och en kalkylmässig extra post på 0-20 procent för kostnader som den sökande, alltså företaget som granskas, har.

Business Finlands finansiering uppgår till högst 15 000 euro per översyn.

Flera materialöversyner kan göras i samma företag för att granska olika delar av verksamheten.

 

De minimis-stöd för finansiering av materialöversyner

I samband med finansiering av materialöversyner tillämpas de villkor som gäller för de minimis-stöd. Ett företag kan få ett de minimis-stöd på högst 200 000 euro under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

Företaget ska inför finansieringsansökan utreda hur mycket de minimis-stöd det har beviljats under de föregående åren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Kontakta gärna Business Finlands expert på finansiering av materialöversyner om ni vill ansöka om Business Finlands finansiering för materialöversyn. Kontaktuppgifterna finns i slutet av texten.

Ansökan om finansiering för materialöversyner lämnas till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. Ansökningarna kan tillsvidare lämnas in fortlöpande.

Ansökan görs på Business Finlands webbplats via nätservice  Där går det även att följa med behandlingsprocessen och komplettera ansökan efter behov. Ansökan behandlas i regel inom cirka 14 dagar.

Den personen i företaget som har rätt att skriva under i företagets namn måste godkänna finansieringsbeslutet.

Företaget som ansöker om finansiering ska inom sin organisation utnämna en ansvarig ledare för materialöversynsprojektet. Den ansvariga ledaren övervakar materialöversynens genomförande, följer upp översynsprojektets kostnader och hur projektet framskrider.

För materialöversynsprojektet utses även en kontaktperson antingen inom sökandes organisation eller någon annan organisation enligt sökandes önskemål. Kontaktpersonen ska ha användarrättigheter i projektet.

Finansieringsansökan för materialöversyn, ansökningsmall (pdf) .

Behandlingsprocessen är snabbare om en utförlig finansieringsansökan lämnas in. Sökande kan gärna bekanta sig med Allmänna finansieringsvillkor för materialöversyner (pdf), för detaljerad information om bland annat de kostnader som är godtagbara.

Materialöversynen kan på egen risk inledas tidigast den dag då ansökan lämnas in.

Efter finansieringsbeslut

När beslut om finansiering har fattats ska finansieringsmottagaren godkänna finansieringsbeslutet i nätservice på Business Finlands webbplats. I annat fall träder inte beslutet i kraft och stödet kan inte betalas ut.

Se anvisningar om projektets genomförande

Materialöversynens rapportering och kostnadsredovisning

Samtidigt som sökande godkänner finansieringsbeslutet ger denne sitt samtycke till att uppgifterna överlåts till Motiva.
I samband med materialöversynens slutredovisning måste finansieringsmottagaren lämna in en slutrapport till Business Finland för och resultaten av översynsprojektet liksom hurdana möjligheter det finns att använda sig av resultaten. I nätservice kan hittas en plats för både rapportering och kostnadsredovisning och bägge måste fyllas i. Dessutom måste finansieringsmottagaren skicka en materialöversynsrapport som gjorts enligt Motivas modell till Motiva på adressen materiaalikatselmus@motiva.fi.

Motiva ger sitt utlåtande om materiaöversynsrapport till finansieringsmottagaren och Business Finland. Motivas utlåtande binder inte Business Finland.

Business Finland betalar ut finansieringen utgående från en godkänd materialöversynsrapportering och kostnadsredovisning. Kostnadsredovisningen och slutrapporteringen lämnas in via Business Finlands nätservice.

Rätten till beviljad finansiering för materialöversynen eller delar av den förfaller om finansieringsmottagaren inte lämnar in en materialöversynsrapport till Motiva, en kostnadsredovisning och rapport till Business Finland eller ger begärda tilläggsuppgifter senast den dag som anges i finansieringsbeslutet eller som finansiären separat har angett.

 

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice